Velkommen til ANALYSESENTERET


Analysesenteret er et konsulentselskap som tilbyr opplæring i medisinsk koding og koderevisjoner, kvalitetssikring og analyse av pasientadministrative data fra norske helseforetak og sykehus, samt analyse og dokumentasjon av kostnader på pasientnivå (KPP – kostnad per pasient). Selskapet har særskilt kompetansen innen medisinsk og administrativ koding av pasientopphold, DRG-systemet og de ulike finansieringsordningene i spesialisthelsetjenesten inkl. ISF - Innsatsstyrt finansering.

Finn ut mer

Om oss


GRUNNLAG
Analysesenteret er et kompetansemiljø satt sammen av personer med helsefaglig bakgrunn, klinisk erfaring samt IKT-kompetanse. Impulser og korrektiv til egen virksomhet henter vi gjennom dialog og samarbeid med kliniske miljø og helsemyndighetene, samt deltakelse i nordiske og internasjonale nettverk. Vi har en omfattende kunnskap om pasientadministrative systemer i bruk ved norske sykehus og den tilgrunnliggende databasestrukturen i disse. Selskapet har detaljkunnskaper om DRG-systemet, ISF-ordningen og NPR-meldingen.

HENSIKT
Bidra til god dokumentasjon av pasientbehandling og ressursbruk ved sykehusene. Analyser, kvalitetssikring og tilrettelegging av styringsinformasjon. Formidle kunnskap om korrekt medisinsk koding. Bidra til at finansieringssystemene gir en rettferdig fordeling av ressursene i tråd med intensjonene.

ARBEIDSFORM
Regelmessig gjennomgang av aktivitetsdata med løpende tilbakemeldinger og dialog med kontaktpersoner i de enkelte foretak/sykehus. Pasientregnskap, tertialvis og månedlig oppdatering basert på regnskap og aktivitetsdata. Analysesenteret driver en utstrakt kurs- og undervisningsaktivitet rettet mot både klinisk og merkantilt personell samt ledere. Fortrinnsvis gjennomføres undervisningen i det miljø kursdeltakerne arbeider til vanlig. Fokus er på de problemstillinger de opplever i egen daglig virksomhet, gjerne som «on the job training» eller problembasert læring i mindre grupper understøttet av forutgående e-læring.

Tjenester

Våre tjenester


KOSPA

Analysesenteret har et egenutviklet og godt utprøvd konsept, KOSPA, for etablering av kostnad per pasientregnskap. Etablering, vedlikehold og analyse av KPP-regnskap med utgangspunkt i vårt konsept, KOSPA.....


Kontaktperson: Arne Morten Holmeide

LIS

Analysesenteret leverer et egenutviklet og fullverdig ledelsesinformasjonssystem, ASL_LIS, for oppfølging og kvalitetssikring av egne aktivitetsdata. .......


Kontaktperson: Morten Eimot

Koderevisjon

Analysesenteret tilbyr foretak og sykehus gjennomføring av koderevisjoner som et ledd i den interne kvalitetskontrollen av den medisinske kodingen de er pålagt å gjennomføre. Innretting og utvalgskriterier for koderevisjonen avklares i dialog mellom oppdragsgiver og Analysesenteret.


Kontaktperson: Tor Øystein Seierstad

Kurs

Analysesenteret tilbyr tilrettelagte kurs og opplæring innen fagområdene medisinsk og administrativ koding, kvalitetssikring og analyse av egne aktivitetsdata med utgangspunkt i bruk av vårt datavarehus ASL_LIS.


Kontaktperson: Tor Øystein Seierstad

Analyser

Analysesenteret bistår både sykehus, helseforetak, helsemyndigheter og private oppdragsgivere med større og mindre analyser basert på anonymiserte pasientadministrative data enten gjennom inngåelse av databehandleravtale, eller ved innhenting av data fra Norsk Pasientregister.


Kontaktpersoner: Tor Øystein Seierstad og Morten Eimot

Kontakt


Morten Eimot Daglig Leder

ASL LIS og generelle henvendelser


morten@asl.no
(+47) 982 07 547

Arne Morten Holmeide Prosjektleder

KOSPA og Apps


arne@asl.no
(+47) 982 07 654

Tor Øystein Seierstad Medisinskfaglig Rådgiver

Koderevisjon, kurs og analyser


to@asl.no
(+47) 908 65 915

Markus Pietschmann Utviklingsansvarlig

ASL LIS


markus@asl.no
(+47) 982 07 618

Besøksadresse


Analysesenteret AS
Lovisenberggaten 21
0440 OSLO